Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
 2. Een aanbieding, eventueel vergezeld van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, mag zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documenten verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elke geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. De in onze aanbiedingen en/of (andere) documentatie vermelde maten, gewichten, technische gegevens en weergegeven afbeeldingen hebben uitsluitend tot doel een indicatie te geven van de te verwachten kwaliteit van de te leveren goederen. Alle gebruikelijke alsmede geringe kwaliteits- en/of kleurverschillen worden door de wederpartij uitdrukkelijk aanvaard en geven nimmer enige aanleiding tot reclame, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
 5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren. 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

 1. Behoudens het hierna gestelde komst een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn alsdan gerechtigd de overeengekomen levertijd in redelijkheid te wijzigen. Alle extra kosten in deze zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij –uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd –indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, naar een plaats van bestemming binnen de Benelux,
 • exclusief eventuele  B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
 • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading en vervoer,
 • vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeenkomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 8 dagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, zulks op straffe van verval van het recht op reclame.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Transport/risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende wettelijke bepalingen van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 9. Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks –binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog een overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden op onze voorafgaande toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. Indien en voorzover retournering van het geleverde is toegestaan, dient dit te geschieden onder vermelding van het retournummer..

Artikel 10. Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij uitsluitend die garantie welke de leverancier van de onderhavige producten aan ons verleent, met dien verstande dat wij nimmer gehouden zullen zijn tot enige andere prestatie dan, op verzoek van de wederpartij, onze rechten in deze aan de wederpartij over te dragen onder bijlevering van de betreffende garantiebewijzen.
 2. De garantieperiode voor onze Valeo industriemotoren is 2 jaar na factuurdatum. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 3. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 4. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 5. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebuikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid –door het ontstaan der vordering- op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. Na definitieve invoering van het NBW geldt fiduciaire eigendom als bezitloos pandrecht.

Artikel 12. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij betaling binnen 14 dagen mag een betalingskorting van 2% van het factuurbedrag worden afgetrokken.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 • enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interessen. 

Artikel 13. Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Het rentepercentage is gelijk aan het wettelijke vastgestelde percentage, vermeerderd met 5%.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

 

Schiedam, maart 2000 / Gewijzigd februari 2004

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.